سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با دکتر رحیمی استاندار فارس