سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در آخرین روز اداری سال 1398 انجام گرفت؛ بازدید استاندار فارس از خزانه معین استان فارس