سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست استاندار فارس و با دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گرفت؛برگزاری دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال 1399