سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در بیست و پنجمین روز از سال 1399 و به ریاست دکتر نوروزی انجام گرفت؛ تشکیل اولین جلسه اتاق فکر اقتصادی درون سازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سال 1399 با تعیین موضوع "پیامدهای اقتصادی کرونا: سیاست ها و اقدامات پیشنهادی"