سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی انجام گرفت؛ برگزاری دومین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در سال 1399