سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در دهمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال ۱۳۹۸ انجام گرفت؛تصویب ۱۵ طرح پیشنهادی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در استان فارس