سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

بخشنامه های بودجه

ابلاغ بخشنامه موضوع اجراي بند (ي) تبصره (۱۲) قانون بودجه به صورت علي‌الحساب، بابت افزايش حقوق فروردين‌ماه