سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

دستورالعمل اجرای بودجه

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالي در سال 1398