سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: دیدار مدیرکل محیط زیست استان فارس با دکتر نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس