سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: حضور دکتر نوروزی در جلسه شورای عالی ورزش استان فارس 1398/09/09