سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: بازدید دکتر نوروزی از مجتمع ذوب آهن پاسارگاد کوار 1398/09/24