سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

تاریخچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهای عمراني و لزوم تهيه برنامه هایي برای رشد اقتصادی و اجتماعي كشور در سال 1316 هجری شمسي شورای اقتصادی تشكيل شد.

در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هيأت وزیران هيأتي به نام هيأت تهيه نقشه اصالحي و عمراني كشور تشكيل شد. هيأت دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هيأت در مرداد ماه سال 1325 تصویب كرد؛ برای رسيدگي به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها، هيأت جدیدی به نام هيأت عالي برنامه تشكيل شود.

هيأت عالي برنامه در سال 1327 الیحه قانون برنامه هفت ساله عمراني كشور را تهيه و به مجلس وقت ارائه كرد. در این الیحه برای نخستين بار با توجه به لزوم جلوگيری از ایجاد اصطكاك بين سازمانهایي كه عمليات مشابه انجام ميدهند از سویي و لزوم تحول اقتصادی كشور از سوی دیگر پيشنهاد شد؛ اجرای برنامه از طریق همكاری بين دوایر دولتي و سازمانهای وابسته به دولت از یك طرف و سازماني خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گيرد. به این ترتيب در شهریور ماه 1327 ادارهای به نام اداره دفتر كل برنامه تأسيس شد كه بعداً این اداره سازمان موقت برنامه ناميده شد. در نهایت طبق قانون برنامه عمراني ایران، مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه به وجود آمد.

با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 ،سازمان برنامه به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوین تمامي بودجه به آن «سازمان برنامه و بودجه» ناميده شد.

براساس مصوبه هشتاد و ششمين جلسه شورای اداری (در تاریخ 1378/12/11 )به منظور تحقق مطلوب وظایف و اختيارات رئيس محترم جمهوری موضوع اصل 126 قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران و تأمين یكپارچگي در مدیریت كالن و فراهم كردن زمينه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی اجتماعي و فرهنگي كشور با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامي كشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تشكيل شد و فعاليتهای خود را از تير ماه سال 1379 آغاز كرد.

در سال 1386 شورای عالي اداری در یكصد و سي و سومين جلسه خود، در راستای تحقق چشمانداز جمهوری اسالمي ایران در افق 1404 و سياستهای كلي نظام و برنامه چهارم توسعه و به منظور حسن اجرای اصول 60 ،124 و 126 قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران و اجرای مفاد ماده 154 برنامه چهارم توسعه تصویب نمود:

«معاونت نظارت و هماهنگي بر سياست های اقتصادی و علمي معاون اول رئيس جمهور ، معاونت هماهنگي و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور وموسسات وابسته آن ، با تمام وظایف و اختيارات و مسئوليت ها و دارایي و تعهدات و اعتبارات و امكانات و نيروی انساني ، ادغام و با عنوان دو معاونت به نام های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهورو معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئيس جمهورفعاليت نمایند»

دراستانها نيز به تبع آن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با استانداری ها ادغام و تحت عنوان معاونت برنامه ریزی استانداری ادامه فعاليت نماید كه بعدا نام آن به معاونت برنامه ریزی واشتغال تغيير یافت .

شورایعالي اداری در یكصد و شصت و هشتمين جلسه مورخ 1393/9/12 به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یكپارچه سازی ساختار سازماني الزم در اجرای اصول 126 و 124 قانون اساسي جمهوری اسلامی، با احياء و تشكيل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و استانها موافقت نمود.

شورایعالي اداری در یكصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 1395/5/2 با توجه به اختيارات اصل 126 قانون اساسي، به منظور سازماندهي و انسجام بخشي به مأموریتها و وظایف مربوط به حوزه های امور اداری و استخدامي و برنامه و بودجه تصویب نمود: وظایف ریيس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه كشور توسط «معاون ریيس جمهور و ریيس سازمان برنامه و بودجه كشور» اداره گردد و در پي آن محمدباقر نوبخت به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه و جمشيد انصاری به عنوان رئيس سازمان امور استخدامي منصوب گردیدند.

روسای سازمان از سال 1361 تاکنون

حسن نوروزی
حسن نوروزی

رئیس سازمان

... - 1398

ساسان تاج گردون
ساسان تاج گردون

رئیس سازمان

1394-1398

عباس رفیعی
عباس رفیعی

رئیس سازمان

1383-1386

عبدالحمید معافیان
عبدالحمید معافیان

رئیس سازمان

1380-1383

غلامرضا تاجگردون
غلامرضا تاجگردون

رئیس سازمان

1373-1380

مهدی محزون
مهدی محزون

رئیس سازمان

1365-1373

محمدجعفر اسلامی
محمدجعفر اسلامی

رئیس سازمان

1363-1365

قاسم رضازاده یزدی
قاسم رضازاده یزدی

رئیس سازمان

1361-1363