سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

اطلاعیه ها
عوامل اجرایی طرح هزینه و درآمد خانوار 1400
عوامل اجرایی طرح هزینه و درآمد خانوار 1400
1فروغ سنگیکارشناس مسئول 
2مریم احمدی منشآمارگیر
3فهیمه زارع پورآمارگیر
4احمد زارعیآمارگیر
5سعید معینی رودبالیآمارگیر
6مهناز قوقیآمارگیر
7بهمن ماه پیکرآمارگیر
8امیرسام یوسفیآمارگیر
9احسان امیریآمارگیر
10عبداله زارعیآمارگیر
11مهرزاد کشاورزآمارگیر
12سعیده مروجیآمارگیر
13نرجس ابراهیمیآمارگیر
14نادر طاطیآمارگیر
15راضیه یوسفیآمارگیر
16فرهنگ روحانیآمارگیر
17زهرا رعیتآمارگیر و بازبین
18زهرا فلاحیآمارگیر و بازبین
19خدیجه ناصریآمارگیر و بازبین
20نجمه نخعیآمارگیر و بازبین

آرشیو