سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: حضور دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به همراه معاونین و کارشناسان این سازمان در چهارمین جلسه کارگروه برنامه و بودجه استانها در سال 1401/ارائه گزارش استانهای قزوین و اصفهان در خصوص تحقق رشد 8 درصدی در بخشها و شهرستانها از مهمترین دستورکارهای این جلسه بود