سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گرفت؛ برگزاری جلسه تبیین خط مشی و اولویت های کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال 1400