سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: سازمان برنامه و بودجه پرمراجعه ترين و پاسخگوترين سازمان در كشور شناخته شد