سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: از سوی دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس انجام گرفت؛ اعطای لوح بازنشستگی به جاوید روزگار کارشناس مدیریت آموزش و پژوهش