سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: به ریاست استاندار فارس و با دبیری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام گرفت؛ برگزاری دومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان فارس در سال1400