سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

گالری تصاویر: در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس در سال جاری انجام گرفت؛ ارائه گزارش سند ملی آمایش و جایگاه استان فارس در سند