سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

سایر بخش نامه ها و دستورالعمل ها

حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1400(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاري مناقصات)