سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

سایر بخش نامه ها و دستورالعمل ها

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان انتقالي در سال ۱۳۹۸