سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

پرسش و پاسخ

براساس سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي دوازده گانه اقتصاد مقاومتي

متقاضيان تدريس دوره هاي آموزشي عمومي مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي توانند تقاضاي خود را به همراه سوابق آموزشي و مدارك و مستندات اعلام شده از طريق سامانه ارسال نمايند. تقاضاي مذكور پس از بررسي و امتياز دهي و طرح و تصويب در شوراي آموزشي و همچنين اخذ كد مدرسي از سامانه مركز آموزش مديريت دولتي قابل اجرا خواهد بود 1-متقاضيان تدريس دوره هاي آموزشي عمومي مربوط به كاركنان دستگاه هاي اجرايي مي توانند تقاضاي خود را به همراه سوابق آموزشي و مدارك و مستندات اعلام شده از طريق سامانه ارسال نمايند. تقاضاي مذكور پس از بررسي و امتياز دهي و طرح و تصويب در شوراي آموزشي و همچنين اخذ كد مدرسي از سامانه مركز آموزش مديريت دولتي قابل اجرا خواهد بود - تاييد شرايط و صلاحيت تخصصي مدرسان مشاغل اختصاصي بر عهده دستگاه اجرايي مي باشد

دستگاه هاي اجرايي و موسسات خصوصي اعتبارسنجي شده مي بايست براي اجراي دوره هاي آموزشي از مدرسين تاييد صلاحيت شده مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استفاده نمايند.

در ماه هايي كه حق بيمه واريزي كمتر از 30 روز است، سابقه كار بصورت روز شمار محاسبه مي‌گردد.

در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾـﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﻫﯿﭻ ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺎرﮔﺎه را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎي "03 درﺻﺪ ﻣﺪت ﭘﯿﻤـﺎن ﯾـﺎ 6 ﻣـﺎه، ﻫـﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ"، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻗـﺮار داد ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 84 ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﯾﺎﺑـﺪ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل 5/2 درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﺮد ﻓﺮﺿﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗـﺄﺧﯿﺮ ﺑـﯿﺶ از ﯾـ ﮏ ﻣـﺎه ﺗـﺎ 03 درﺻـﺪ ﻣﺪت ﭘﯿﻤﺎن ﯾﺎ 6 ﻣﺎه ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭘﯿﻤﺎن( ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

پیمانهایی که حاوي یک یا مجموعهاي از موضوعات تأمین یا ساخت تجهیزات یا مصالح، احداث یا نصب تجهیزات (بدون تأمین تجهیزات یا مصالح)، سرویس و نگهداري، بازسازي، بهینهسازي و تعمیرات باشد در صورتی که موضوع پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور بوده و سایر شرایط مندرج در دستورالعمل شماره 135585/98 مورخ 20/03/1398 تأمین گردد، مشمول ضوابط دستورالعمل فوق میگردد

آخرين نقشه بلوكه شهري و آباديهاي داراي نقشه بلوكه براساس نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۳۹۵ در اختيار معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دارد كه براي نياز كاربران و با ارائه درخواست پس از تاييد سازمان در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت

دسترسی به نشریه سالنامه آماری استان به دو صورت الکترونیکی وفیزیکی امکان پذیر است.نشر الکترونیک این نشریه به صورت تدریجی بوده وبا نهایی شدن اطلاعات هر بخش از طریق وب سایت سالنامه آماری به آدرس salnameh.sci.org .ir قابل د سترس می با شد.پس از تکمیل شدن کل فصول ، نشریه مذکور به صورت کامل از طریق سایت سازمان به آدرس mpo-fr.ir ولینک گزارشات/انتشارات سازمان قسمت سالنامه آماری قابل دسترس می باشد. -نسخه فیزیکی نشریه از طریق کتابخانه سازمان امانت داده می شود.

فایل pdf نشریه از طریق سایت سازمان به آدرس mpo-fr.ir لینک گزارشات/انتشارات سازمان قسمت گزیده شاخص ها ونماگرها به تفکیک سال قابل دسترس می باشد. نسخه فیزیکی این نشریه از طریق کتابخانه سازمان امانت داده می شود.

با مراجعه به درگاه ملي آمار به آدرس " www.amar.org.ir " از قسمت " داده ها و اطلاعات آماري / حساب هاي ملي / حساب هاي منطقه اي" امكان دسترسي به نتايج حساب هاي منطقه اي مهيا مي باشد

باعنایت به مفادبند«الف»ماده103قانون مدیریت خدمات کشـوري،دسـتگاه هـاي اجرایـی مـی تواننـدکارمندان شاغل در مشاغل غیرتخصصی (با هر مدرك تحصیلی) خود را با داشتن حداقل سی(30 (سـال سـابقه خدمت قابل قبول بازنشسته نمایند و دستگاه هاي مذکور در این زمینه اختیار بازنشسته نمودن یا ادامه اسـتفاده ازخدمات آنان تا رسیدن به شرط سنی مقرر در تبصره 2 این ماده را دارند. استفاده از اختیار مزبور، در مورد مشـاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد، منوط به تقاضاي کارمند می باشد.