سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

 رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی استانﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات شاخصﻫﺎی  ﻋﻤﺪه ی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در دوره 1394-۱۳۹۷ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ

فایل ها