سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

کارکنان سازمان

نامنام خانوادگیواحدسمتتلفن ثابتتلفن داخلیایمیل
احمدعلیافکاریحوزه ریاست سازمانرئیس سازمان07132284728400afkari.m@mpo-fr.ir
علیرضارحمانیحوزه ریاست سازمانرئیس حراست07132290931359rahimi.m@mpo-fr.ir
مهدیعلیزاده بیدکحوزه ریاست سازمانکارشناس حقوقی07132290931226bedak.m@mpo-fr.ir
صادقعدالتی نژادحوزه روابط عمومیکارشناس هماهنگی و پیگیری07132290931107edalati.s@mpo-fr.ir
مهتابفانیدبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استانرئیس دبیرخانه(رئیس گروه)07132283006357faani.m@mpo-fr.ir
علیصارمدبیرخانه شورای نظارت استانمسئول دبیرخانه(رئیس گروه)07132290931356sarem.a@mpo-fr.ir
غلامحسینجوانمردیمدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استانمدیر07132272444211javanmardi.g@mpo-fr.ir
حسینقنبری مهارلوگروه مشاوران و پیمانکارانکارشناس گروه مشاوران و پیمانکاران07132288412209ghanbari.h@mpo-fr.ir
فرزادپی تامگروه نظارت فنیکارشناس گروه نظارت فنی07132290931305peytam.f@mpo-fr.ir
سیدعبدالواحددستارانگروه نظارت فنیکارشناس گروه نظارت فنی07132287688302dastaran.a@mpo-fr.ir
ابراهیمپناهیمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیمدیر اداری، مالی و پشتیبانی07132283007204panahi.e@mpo-fr.ir
مرجانبقولی فردمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیکارشناس مسئول امور اداری07132290931111bagholi.m@mpo-fr.ir
لیلاپارساییمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیکارشناس امور اداری07132290931307parsaee.l@mpo-fr.ir
سوسنرحیمیمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیکارشناس اسناد و مدارک07132263513-14rahimi.s@mpo-fr.ir
علیامینیگروه فن آوری اطلاعاترئیس گروه فن آوری اطلاعات07132290939203amini.a@mpo-fr.ir
محمداحسان بخشگروه فن آوری اطلاعاتکارشناس فن آوری اطلاعات07132290939203ehsanbakhsh.m@mpo-fr.ir
یاسمنرحمانیگروه فن آوری اطلاعاتکارشناس فن آوری اطلاعات07132290939202rahmani.y@mpo-fr.ir
نصراللهفرشادمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیکارشناس مسئول امور پشتیبانی07132290931114farshad.n@mpo-fr.ir
مریمپایداریمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیکارشناس مسئول امور مالی07132284729113paydari.m@mpo-fr.ir
غلامرضابرغشیمدیریت اداری، مالی و پشتیبانیمتصدی امور دفتری و بایگانی07132270272308barghashi.g@mpo-fr.ir
رضاموسوی محسنیمدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگریمدیر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری07132284323318moosavi.r@mpo-fr.ir
رضاجوانبختگروه آموزش و توانمندسازیرئیس گروه آموزش و توانمندسازی07132281131422javanbakht.r@mpo-fr.ir
کلثومحسنیگروه آموزش و توانمندسازیکارشناس گروه آموزش و توانمندسازی07132272438426hassani.k@mpo-fr.ir
شهرزادشیخیگروه آموزش و توانمندسازیکارشناس گروه آموزش و توانمندسازی07132262933424sheykhi.s@mpo-fr.ir
جاویدروزگارگروه پژوهش و آینده نگریرئیس گروه پژوهش و آینده نگری07132272437423rozegar.j@mpo-fr.ir
محمدهادیاکتفائیگروه پژوهش و آینده نگریکارشناس پژوهش و آینده نگری07132262933407ektafaei.m@mpo-fr.ir
محمدعلیشهسواری جوکانیگروه نوسازی اداری و مدیریت عملکردرئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد07132282607406shahsavari.m@mpo-fr.ir
نرجس خاتوننیکزادگروه نوسازی اداری و مدیریت عملکردکارشناس توسعه مدیریت07132290931408nikzad.n@mpo-fr.ir
مهوندسجادیگروه توسعه منابع انسانیرئیس گروه توسعه منابع انسانی07132272467403sajadi.m@mpo-fr.ir
وحیدنظریگروه توسعه منابع انسانیکارشناس توسعه منابع انسانی07132262933404nazari.v@mpo-fr.ir
ماهرخزارعگروه توسعه منابع انسانیکارشناس توسعه منابع انسانی07132288412244zare.m@mpo-fr.ir
الههچراغیمعاونت بودجهمعاون بودجه07132285215320cheraghi.e@mpo-fr.ir
نادرافشارمنشگروه تلفیق برنامه و بودجهکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931315afsharmanesh.n@mpo-fr.ir
مسعودفرامرزیگروه تلفیق برنامه و بودجهکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931302faramarzi.m@mpo-fr.ir
مهساعفیفیگروه تلفیق برنامه و بودجهکارشناس برنامه ریزی کشوری07132284731306afifi.m@mpo-fr.ir
یوسفاحمدیگروه امور تولیدی و زیربناییرئیس گروه امور تولیدی و زیربنایی07132284732311ahmadi.y@mpo-fr.ir
عسکردانشگرگروه امور تولیدی و زیربناییکارشناس برنامه ریزی کشوری07132283007301daneshgar.a@mpo-fr.ir
فرشادجمشیدی کلانتریگروه امور تولیدی و زیربناییکارشناس برنامه ریزی کشوری07132270272308kalantari.f@mpo-fr.ir
ناهیدعیان بدگروه امور تولیدی و زیربناییکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931307ayanbod.n@mpo-fr.ir
سیدعمادالدینصادقیگروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعیرئیس گروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی07132290931315sadeghi.e@mpo-fr.ir
کورشحبیبیگروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعیکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931110habibi.k@mpo-fr.ir
آرشافشاریگروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعیکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931304afshari.a@mpo-fr.ir
بهمنامیرانگروه امور علمی، فرهنگی و اجتماعیکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931305amiran.b@mpo-fr.ir
عبدالحمیدسنگیمعاونت آمار و اطلاعاتمعاون آمار و اطلاعات07132283009220ُsangi.a@mpo-fr.ir
سید حسینمکاریگروه امور حساب های منطقه ای و محاسبات قیمترئیس گروه امور حساب های منطقه ای و محاسبات قیمت07132290931313makari.h@mpo-fr.ir
نیلوفریزدان پناهگروه امور حساب های منطقه ای و محاسبات قیمتکارشناس محاسبات قیمت07132288412213yazdanpanah.n@mpo-fr.ir
حمیدصحرانوردگروه اجرای طرح های آماری و سرشماریرئیس گروه اجرای طرح های آماری و سرشماری07132272441216sahranavard.h@mpo-fr.ir
نصراللهقاسمیگروه اجرای طرح های آماری و سرشماریکارشناس آمار07132272449226ghasemi.n@mpo-fr.ir
شیلاشاه ولیگروه اجرای طرح های آماری و سرشماریکارشناس آمار07132282721215shahvali.s@mpo-fr.ir
سعیدرضازارعیگروه اجرای طرح های آماری و سرشماریکارشناس آمار07132272441219zarei.s@mpo-fr.ir
غلامرضاجمالزادهگروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده هارئیس گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده ها07132272449217jamalzadeh.g@mpo-fr.ir
نسرینحامیگروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده هاکارشناس آمار عمومی07132262692hami.n@mpo-fr.ir
رزیتاساکیگروه نقشه و اطلاعات مکانیرئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی07132272439218saki.r@mpo-fr.ir
حمیدرضاکشکولی حقیقیگروه نقشه و اطلاعات مکانیکارشناس نقشه برداری07132272439233kashkooli.h@mpo-fr.ir
اسماعیلرضاییحوزه ریاست سازمانمتصدی امور دفتری حراست07132290931358rezaei.e@mpo-fr.ir
محمدرضافتوتحوزه روابط عمومیمسئول روابط عمومی07132290931352fotovvat.m@mpo-fr.ir
سیدحمیدرضاطبیبیمعاونت برنامه ریزیمعاون برنامه ریزی07132290931328tabibi.h@mpo-fr.ir
حسینپریوشگروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وریکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931331parivash.g@mpo-fr.ir
اسماعیلجوکارگروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وریکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931331gis.jokar@gmail.com
زهرااسدسنگابیگروه برنامه ریزی، آمایش و بهره وریکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931322sangabi.z@mpo-fr.ir
علیطیبیگروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمیرئیس گروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی07132290931316tayebi.a@mpo-fr.ir
سمیهعباسیگروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمیکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931322abbasi.s@mpo-fr.ir
صدیقهقدیمی سروستانیگروه امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های مردمیکارشناس برنامه ریزی کشوری07132290931322ghadimi.s@mpo-fr.ir
داریوشدارابیدبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانکارشناس برنامه ریزی کشوری330darabi.d@mpo-fr.ir
علیرضارحمن ستایشگروه پژوهش و آینده نگریرئیس گروه پژوهش و آینده نگری07132272443326setayesh.a@mpo-fr.ir
علیزارعدبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانرئیس دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان07132290931zare.a@mpo-fr.ir
مریمابراهیمی منشگروه پژوهش و آینده نگریکارشناس پژوهش و آینده نگری07132290931327ebrahimi.m@mpo-fr.ir